دانلود رایگان کتاب خلق مدل کسب و کار و بوم کسب و کار

دانلود رایگان کتاب خلق مدل کسب و کار

زبان فارسی نوزدهمین زبانی بود که پذیرای کتاب خلق مدل کسب و کار شد. کتاب خلق مدل کسب و کار با شیوه منحصر به فرد نگارش و بیان مطالب، خیلی زود توانست جای خود را در میان علاقه مندان به رشته مدیریت، کسب و کار و علوم سازمانی و اداری پیدا کند.

بازخوردهایی که از خوانندگان محترم کتاب خلق مدل کسب و کار دریافت شد، نشان از محبوبیت این کتاب در کل ایران و گسترش علاقه افراد به دانستن در خصوص مفهوم مدل کسب و کار و نحوه بکار بستن آن در سازمانها داشت.

دیگر تقریبا بر تمامی صاحب نظران رشته مدیریت مسلم شده است که مدل کسب و کار، بنیادی ترین سیستمی است که هر سازمانی در خود دارد، تا جایی که برخی از صاحب نظران این رشته، از آن با عنوان دی ان ای یک سازمان یاد کرده اند.

همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب و کار آن نیز متولد می شود و این امر نشان دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل های کسب و کار دارد. استراتژیست ها باید بدانند که مدل کسب و کار یک سازمان چیست تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله نمایند. افراد کارآفرین باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب و کار مجهز نمایند و تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه گذاران را قانع نمایند و نوآوری های خود را به س رانجام برسانند.

در صورتی که نوآوری های فناورانه، پروژه های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب و کار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.