ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه استراتژی سازمانی

مشاوره مدیریتی

ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک یکی از خدمات اصلی شریف استراتژی بشمار می آید؛ مشاوره مدیریت یک نوع خدمت است، خدمتی از جنس راهنمایی که به سازمانها کمک می کند تا مسائل مدیریتی و فرصت های خود را شناسایی نموده و آنها را تجزیه و تحلیل کنند. مشاور مدیریت با توجه به شرایط خاص هر سازمان، راه حل هایی را توصیه و یا فعالیت هایی را پیشنهاد می کند که پس از تایید کارفرما، میتواند در پیاده سازی و اجرایی کردن آن برنامه ها نیز همراهی داشته باشد. یک سازمان مشاوره مدیریت موفق، سازمانی است که منابع و تجربه هایی را برای شرکت به همراه می آورد که تیم مدیریت آن شرکت، آن ها را در اختیار ندارد.

بیشتر بدانید: تعریف مشاوره مدیریت استراتژیک چیست؟

بررسی و ارزیابی منابع داخلی و عوامل خارجی

تجزیه و تحلیل سازمان

تجزیه و تحلیل سازمانی فرآیند تحقیق در مورد یک کسب‌وکار هم در محیطی که آن کسب‌وکار فعالیت می‌کند (عوامل خارجی – محیط خارجی) و هم در درون خود آن سازمان است (عوامل داخلی – محیط داخلی) تا بتوان استراتژی مناسب را برای آن تدوین نمود. درک آگاهانه و تئوریک از محیطی است که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند و فهم تعاملات سازمان با محیطش جهت توسعه اثربخشی و کارایی سازمان همراه با افزایش توانمندی سازمان برای تخصیص بهینه منابع در دسترسش می‌باشد؛ همچنین تجزیه و تحلیل سازمانی درک آگاهانه و تئوریک از محیطی است که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند و فهم تعاملات سازمان با محیطش جهت توسعه اثربخشی و کارایی سازمان همراه با افزایش توانمندی سازمان برای تخصیص بهینه منابع در دسترسش می‌باشد.

بیشتر بدانید: تجزیه و تحلیل سازمانی چیست؟

تدوین برنامه استراتژیک سازمانی در راستای خلق مزیت رقابتی

تدوین استراتژی

این که شرکت ها چگونه فرآیند تدوین استراتژی را انجام می دهند و چگونه باید فرآیندهای مخصوص به آن را ایجاد کنند، تدوین استراتژی های سازمان در واقع ترسیم یک نقشه راه برای خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است که میتواند سود بنگاه اقتصادی را افزایش دهد. فرآیند تدوین استراتژی در عمل، تقریباً همیشه مستلزم ترکیب طراحی منطقی متمرکز و تطبيق غیرمتمرکز است. جنبه های پنهان و آشکار فرآیند طراحی استراتژی شامل تعدادی فرایند سازمانی است که بررسی، بحث و تصمیم گیری درباره استراتژیها از طریق آن ها انجام می شود.

بیشتر بدانید: فرآیند تدوین استراتژی چگونه انجام می شود؟

پیاده سازی استراتژی های تدوین شده طبق برنامه ریزی های سازمان

پیاده سازی و اجرای استراتژی

ما به عنوان یک گروه تخصصی در حوزه مدیریت استراتژیک، درهنگام نگاه کردن به اجرای استراتژی در سازمان، یک درخت تصمیم‌ را به جای برنامه‌ی عملیاتی خود تصور می کنیم. این الگوهای تصمیم‌گیری هستند که در مرکز فرایندهای پیشران استراتژی قرار دارند، نه فهرست‌ کردن کارهای ضروری که بطور معمول و روتین انجام میشود. ما باید برای بهبود سرعت و دقت اجرا، انرژی خود را به‌جای درخواست از افراد برای ساختن برنامه‌های عملیاتی، روی کمک به آنها برای گرفتن تصمیماتی بهتر متمرکز کنیم.  اجرای استراتژی شامل اداره کردن برخی متغیر های ملموس مانند انگیزش وتعهد پرسنل، ارزش ها و فرهنگ سازمانی، رفتار و قدرت رهبر است. اجرای استراتژی مستلزم تخصیص درست منابع مالی، نیروي انسانی و مواد اولیه می باشد.

بیشتر بدانید: تعریف پیاده سازی و اجرای استراتژی چیست؟

کنترل و اندازه گیری شاخص های استراتژی های تدوین شده

کنترل و ارزیابی استراتژی ها

شاید به جرات بتوان ادعا کرد که انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود؛ مگر آنکه کنترل های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد. به کمک کنترل است که مدیریت، نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پی گیری و سنجش و اصلاح آن  ها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن در مراتب مختلف به سادگی احساس می شود. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریت های خود موفق نبوده و نمی تواند از منابع خود به درستی استفاده کند.

بیشتر بدانید: نحوه کنترل و ارزیابی استراتژی ها چگونه است؟

آموزش مدیریت استراتژیک برای مدیران و دانش پژوهان حوزه استراتژی

آموزش مدیریت استراتژیک

هدف از دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانش پژوهان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک می باشد، در واقع اساتید و مدیران استراتژیک باید بدنبال ارتقاء توانایی آن ها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون است. همچنین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ممکن است برای موفقیت شرکت های معاصر که با افزایش رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییرات دموگرافیک نیروی کار رقابت می کنند، ضروری باشد. اما اگر قصد دارید به شکل عمیق و حرفه‌ای با استراتژی آشنا شوید و برای تبدیل‌شدن به یک متخصص استراتژیست در بلندمدت برنامه‌ریزی کرده‌اید، بهتر است در دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته شرکت کنید.

بیشتر بدانید: دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوره های مدیریت استراتژیک

جهت اطلاع از دوره های آموزشی رایگان، مشخصات خود را ثبت کنید