آدرس دفتر شریف استراتژی

دفتر مرکزی

تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، جنب جهاد دانشگاهی شریف

دفتر مطالعات و برنامه ریزی

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری

تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۶۷۸۳۶۱

کارشناسان: ۰۹۳۷۱۳۸۷۰۱۲-  ۰۹۳۷۲۷۲۵۵۸۴