کتاب مدیریت استراتژیک دیوید

بهمراه دانلود آخرین نسخه از متن کامل کتاب مدیریت استراتژیک دیوید با توضیحات و مثال های کاربردی از نمونه های واقعی کسب و کارها.

کتاب مدیریت استراتژیک دیوید در هر فصل سه آهنگ اصلی را به منظور پرمحتوا کردن، به روز نمودن، واقعی شدن فرایند مدیریت استراتژیک تعقیب می کند.

در قسمت اول کتاب مدیریت استراتژیک دیوید به مفاهیمی همچون پویایی سیاست، پیچیدگی اقتصاد و تجارت، و تفاوت های فرهنگی اشاره میشود و نویسنده بیان میکند که این عوامل بیش از گذشته مستقیما بر تصمیمات استراتژیک اثر دارند. آثار مستقیم عوامل جهانی بر تصمیمات استراتژیک، تحت عنوان «دیدگاه جهانی مطرح می شود

در قسمت دوم کتاب مدیریت استراتژیک دیوید به این موضوع اشاره دارد که فن آوری اطلاعات با مدیریت استراتژیک به صورتی گسترده و عمیق پیوند خورده است؛ امروزه اطلاعات کشورها و مؤسسات در شبکه موجود است و لحظه به لحظه به روز شده و در دسترس عموم قرار میگیرند. فن آوری اطلاعات در جمع آوری، تجزیه و تحلیل ارسال و دریافت این اطلاعات نقشی اساسی دارد. کاربرد فن آوری اطلاعات و آثار آن بر تصمیمات استراتژیک تحت عنوان «فن آوری اطلاعات، ارائه می شود.

در قسمت سوم کتاب مدیریت استراتژیک دیوید میخوانیم که امروزه توجه به محیط طبیعی برای جوامع بین المللی، دولت ها، مؤسسات، مدیران و حتی مشتریان یک اصل اجتناب ناپذیر می باشد، مطالبی تحت عنوان (محیط طبیعی) به منظور تبیین ارتباط قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی و آثار آن بر تصمیمات استراتژیک ارائه می شود. فعالیت کشورها و مؤسسات بدون هماهنگی رفتار رهبری و مدیریت اجرایی با آهنگ و صدای محیط طبیعی امکان پذیر نمی باشد.

مدیریت استراتژیک دیوید دانلود نسخه کامل