کتاب استراتژی عملیات یا استراتژی در عملیات

کتاب استراتژی عملیات نوشته اسلک یکی از پرفروش ترین کتابها در حوزه استراتژی عملیات و مدیریت عملیات است؛ در این کتاب واژه “عملیات” به معنی جامع آن منظور شده، بطوریکه هم فعالیت های تولیدی و هم فعالیت های خدماتی را شامل میشود. فعالیتهای تولیدی و خدماتی، علی رغم اینکه به لحاظ نوع فرآیندها تفاوت هائی با هم دارند، به لحاظ مباحث استراتژیک کاملا مشابه هم هستند و از مفاهیم و مدل های یکسان تبعیت می کنند. لذا عنوان استراتژی عملیات در هر دو حوزه تولید و خدمات کاربرد دارد و آنها را پوشش میدهد.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم مدیریت و استراتژی عملیات به قسمت درسنامه مراجعه نمایید و مقالات موجود در شریف استراتژی را دنبال کنید.

استراتژی عملیات عمدتأ انطباق متقابل عملکرد منابع عملیاتی و نیازهای بیرونی سازمان نیاز بازار را در میان مدت و بلندمدت مطرح می کند. استراتژی عملیات همچنین اثربخشی توسعه قابلیت های عملیات را در جهت گیری استراتژیک سازمان پشتیبانی می نماید. این بحث در دو دهه اخیر، از سوی مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز از سوی سازمان ها بسیار مورد توجه قرار گرفته و گزارشات گسترده ای در رابطه با تحقیقات علمی و تیز بکارگیری اثربخش استراتژی عملیات و تولید در اکثر شرکتها و سازمان های پیشرفته منتشر شده است.

دانلود کتاب استراتژی عملیات