کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک هیت

دانلود رایگان کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک هیت

کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک هیت به عنوان یکی از کتاب های قابل اتکا از منظر آکادمیک در فرایند مدیریت استراتژیک مطرح است. مبانی، مفاهیم، تئوری ها و الگوهای مطرح شده در کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک بر پایه تحقیقات و مقالات معتبر منتشر شده تا به امروز، استوار می باشد. همچنین، تکنیک ها و ابزارهای معرفی شده مبتنی بر آن چیزی است که در دنیای واقعی و در شرکت های مطرح در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

جامعیت و یکپارچگی بین مفاهیم، تکنیک ها و ابزارها به سبکی جذاب و روان در سه بخش (سیزده فصل) تنظیم شده است تا حداکثر اثر بخشی را برای استفاده کنندگان فراهم نماید.

بخش اول در سه فصل، ضمن تشریح مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک به محیط شناسی (درونی و بیرونی) اختصاص یافته تا اطلاعات ورودی مورد نیاز برای بخش های بعدی مهیا شود. .

بخش دوم شامل شش فصل، تدوین استراتژی در سطوح و موضوعات مختلف را به تفصیل تشریح می کند.

بخش سوم شامل چهار فصل، عمدتا به مباحث ساختاری و رفتاری در پیاده سازی و استراتژی پرداخته و اشاراتی نیز به کنترل های سازمانی دارد.

امیدواریم کتاب مفاهیم مدیریت استراتژیک مورد استفاده کلیه پژوهشگران، اساتید، مشاوران، مدیران و دانشجویان قرار گیرد.