کتاب استراتژی معماری کسب و کار و اکوسیستم‌ های مبتنی بر پلتفرم

در سالهای اخیر و با تغییر ماهیت بازارهای جهانی و ورود فناوریهای نوین، حتی شرکتهای رهبر بازار در صنایع مختلف با چالش هایی روبرو شده اند. این شرکتها با آشفتگی به دنبال راه حل هایی برای پاسخگویی به این بازار سریعا در حال تغییر می باشند و در این میان است که بسیاری جایگاه رهبری خود را از دست داده و بسیاری دیگر با ورشکستگی روبرو می شوند.

درست است که رقابت در چنین از زمینه هایی در کشورهای توسعه یافته بسیار شدید است و شرکتهای حاضر در این کشورها بسیار قدرتمند هستند، اما همانطور که ذکر شد ماهیت شدیدا متغیر بازارهای موجود و ورود فناوری های نوآورانه و سبک های تولید متفاوت باعث شده است که شرکتهایی، از کشورهایی که به اقتصادهای نوظهور معروف شده اند، پدید آیند که این شرکت های قدرتمند و رهبر بازار را به چالش خواهند کشید.  راه حل این شرکتها که برای مدت زمان طولانی رهبر صنعت خود بوده اند چیزی جز تغییر و معماری کسب و کار و یا حتی اکوسیستم کسب و کار خود نیست.

 کتاب استراتژی معماری کسب و کار و اکوسیستم‌ های مبتنی بر پلتفرم که توسط یکی از متخصصین دانشگاهی ژاپن و براساس مشکل فوق نوشته شده است به بیان چالش های پیش روی شرکتهای ژاپنی در مقایسه با همتایان غربی آنها پرداخته و ظهور نوآوری ها و سبک های متفاوت مدیریت اکوسیستم کسب و کار را دلیل اصلی عقب ماندگی شرکت های ژاپنی میداند و در نهایت با ارائه چارچوبهای متفاوت برای این شرکتها تلاش برای اصلاح صنایع مختلف این کشور می نماید.

نویسنده کتاب استراتژی معماری کسب و کار و اکوسیستم‌ های مبتنی بر پلتفرم با بیان این موضوع که وابستگی بیش از حد شرکتهای ژاپنی به مزیت رقابتی خود که در گذشته باعث می شد جزء رهبران صنایع مختلف باشند، این امر را یکی از دلایل اصلی شکست این شرکتها در ارائه و استفاده از مدل های تولید جهانی و رقابت در چنین محیطی می داند.