معرفی کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل

کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل اثری شایسته و به هنگام است چرا که در عصر کنونی دانشمندان کسب و کار بین الملل به طور فزایندهای تأکید ویژه ای بر اثر نقش نهادها بر استراتژی های شرکت های چندملیتی دارند، و خط مشی دولت ها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بیش از پیش مؤثر می دانند. پروفسور جانسون، مؤلف این اثر ارزشمند، بسیار ماهرانه توانسته است کانون توجه مخاطب را بر فصل مشترک محرکها و رفتار شرکت های چندملیتی از یک سو، و خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محیط بیرونی محل فعالیتشان از سوی دیگر، معطوف ساخته و هوشمندانه آن را با فرصت ها و چالش هایی مرتبط سازد که پیامد جهانی سازی در قرن بیست ویکم هستند.

باید اذعان داشت به شدت تحت تأثیر دانش پژوهی بسیار جامع و گسترده، و در عین حال، دقیق و موشکافانه مؤلف قرار خواهید گرفت و به احتمال قوی مجذوب محتوای استراتژی کسب و کار بین‌ الملل خواهید شد. ممکن است به عنوان یک مخاطب آن گونه که باید، نتوانید با بخشی از زبان، برخی مفاهیم و روش شناسی های آن ارتباط برقرار کنید، اما به عنوان پژوهشگری میان رشته ای، خواندن کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل میتواند مفید باشد؛ نویسنده کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل به خوبی مفاهیم را بیان کرده است، چرا که در پیشبرد رویکرد تحلیلی و توصیفی خاص خودش با ذکاوتی وصف نشدنی از دیدگاه های اقتصادی، تاریخ اقتصاد، جامعه شناسی، نظریه سازمانی و پیشینه پژوهشی مدیریت استراتژیک بهره برده است. این تک نگاشت مملو است از ایده های اصیل، تفاسیر جالب و رهنمودهای مناسب که در این پیشگفتار مختصر فقط به هفت مورد آنها که برایم جذابیت ویژه ای دارند، اشاره می کنیم که از نگاه مترجم بیان شده است.