دانلود رایگان کتاب یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

مقدمه ای بر کتاب یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

تقریبا همه با عبارات مشهور «در دنیای امروز تنها چیز ثابت، تغییر است و نیاز به همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات» آشنا هستند. اما هنگامی که فردی به ورای این عبارات می نگرد، امکان دارد ببیند که در دنیای امروزی با سازمان هایی که مجبورند با نیروهای بازار و دستورات صنعت سرو کار داشته باشند که طبعأ جهانی هستند، پاسخ دهی به تقاضاهای این تغییرات رهبران را از دیگران جدا می کند. این پاسخ دهی یا چابکی اغلب چیزی بیش از قدرت گرفتن با افزایش همراستایی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات نیست.

این تصور عمومی نادرست وجود دارد که درون صنعتی که به همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات اهمیت می دهد، این هم راستایی وجود ندارد. به اعتقاد نویسنده با سطح کنونی وابستگی کسب و کار به قابلیت های فناوری اطلاعات، امروزه همراستایی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات به طور واضح در تقریبا همه سازمانها وجود دارد. سؤال میلیون دلاری این است: چگونه این همراستایی افزایش می یابد یا پیشرفت می کند؟

سرویس گرایی در سطح معماری فناوری اطلاعات و کسب و کار یکی از بهترین روش ها است که با آن این هم راستایی قوی تر می شود. سازمانها به طور فزاینده ای در عملیات های خود جهانی شده اند، چه آنهایی که عملیات هایشان در سطح جهان گسترده است چه آنهایی که معاملاتشان با مشتریان، شرکا و تأمین کنندگانی است که در سطح جهان پراکنده اند.