دانلود رایگان کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

دانلود رایگان کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

کتاب استراتژی ‌ها و تاکتیک‌های قیمت‌گذاری یکی از کتابهای موفق در حوزه استراتژی های بازاریابی محسوب می شود که توانسته است بسیاری از مخاطبان را به خود جذب کند. همان طور که در مقدمه کتب پیشین مترجمان کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری ذکر گردیده است، باید بپذیریم که بازاریابی همه چیز است و و همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی ما را در نوردیده است و کاربست مکاتب و تئوری های آن برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است. پس هر چه در این مسیر بر دانایی خود و آگاهی بر مبنای نظری آن بکوشیم و بتوانیم در این مسیر به دارایی و سایر منابع قدرت دست یابیم با فراغ بیشتری می توانیم کیفیت زندگی بشر که از اصلی ترین اهداف بازاریابی است را محقق کرده و جامعه ای در مسیر گسترش داد، فراهم نماییم. اساسا شرکتها جهت مدیریت بازاریابی خود می بایستی عناصر آمیخته بازاریابی را به گونه ای ترکیب نمایند که حداکثر سودآوری حاصل گردد.

همان طور که میدانید از عناصر آمیخته بازاریابی تنها قیمت است که درآمدزا بوده و بقیه عناصر دربردارنده یک بار مالی برای شرکت می باشند. شاید بسیاری از مدیران بازاریابی دچار این تفکر سطحی نگرانه شده باشند که قیمت تابع عرضه و تقاضا بوده و مکانیسم دیگری ندارد. بسیاری از از سازمان و کسب و کارهای بزرگ از نبود یک استراتژی قیمت گذاری مدون با رویکردی بلندمدت رنج می برند که باعث ناتوانی آنها در رقابت مستمر در بازار می شود.