کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک با رویکرد تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی

کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک با رویکر تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی سوال های بنیادین را در دستور کار خود قرار می دهد که می توان در مورد سازمان های تجاری آنها را بررسی نمود. از جمله این سوالات می توان به نقش شرکت ها، مرزهای سازمانی و عملکرد آنها اشاره کرد. بدیهی است که اقتصاددانان مشارکت زیادی در درک رشته استراتژی از مفاهیم کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک داشته باشند.

این اقتصاد دانان شامل طیف وسیعی می شوند که از اقتصادهای نئوکلاسیک، تا اقتصادهای نوظهور سازماندهی صنعتی را در بر می گیرد. این موضوع کمی گیج کننده است که رشته مدیریت استراتژیک نتوانسته است مفاهیم مورد نظر و قابل استفاده از نظریه شرکت را وارد مباحث خویش کند و آن را با اهداف خود در تصمیم گیری استراتژیک تطبیق دهد. پر واضح است که نظریه های اقتصادی مانند نظریه اقتصادهای هزینه مبادلاتی (TCE) برای تسهیل تجزیه و تحلیل های استراتژیک به وجود نیامده و در ابتدا هدف دیگری داشته اند. کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک نیز رویکردی استراتژیک بر نظریه های اقتصادی دارد.

امروزه، استراتژی هنوز یک نظریه محوری و اصلی در پاسخ به این سوال ندارد که شرکت ها در بازار چه میکنند و عملکرد آنها چگونه است؟ در مطالعات صورت گرفته به وسیله اندیشمندان این رشته، بخش اصلی رشته مدیریت استراتژیک در ارتباط با رویکردهای ابزاری و کاربردی در مورد اقدامات و عملکرد شرکت است که در کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک نیز به ان اشاره شده است.