دانلود رایگان کتاب مدیریت راهبردی

ایده مدیریت راهبردی در چه زمانی شکل گرفت؟

از زمانی که اولین مباحث مدیریت راهبردی با عنوان مدیریت عمومی در دانشگاه هاروارد ارائه گردید تا امروز که رشته مدیریت راهبردی در اکثر دانشگاه های جهان دایر است، این رشته تحولات زیادی را تجربه کرده است؛ جهت گیری های گوناگون دیدگاههای مختلف و حتی نامهای متفاوت این تحولات زمینه ساز ظهور انبوهی از دیدگاه های متفاوت و بعضا متضاد گردید. هر نظریه مدعی است که به خوبی می تواند الگوی شکل گیری راهبردهای سازمان ها را تبیین کند.

این شرایط فرصت ها و چالش هایی را برای ادامه مطالعات این رشته فراهم آورد، فرصت از جهت فراهم بودن زمینه برای نظریه پردازی و نوآوری در موضوعات مرتبط و چالش، از این نظر که دانشجویان و مدیران اجرایی در انتخاب نظریه ها برای عمل سر در گم می شوند.

نظریات مختلف در حوزه مدیریت راهبردی

تنوع نظریه ها حاکی از پیچیدگی مقوله راهبرد و راهبردسازی است. سؤال این است که با این دیدگاههای گوناگون که هر کدام البته سهمی از واقعیت را در خود نهفته دارند که چه باید کرد؟ پاسخ این است که در وهله اول باید این نظریه ها را به طور کامل بررسی کرد. برای دانش پژوهان و مدیران، شایسته آن است که قبل از پایبندی به یک نظریه واحدها سیری در مجموع نظریه ها داشته باشند و با نقاط قوت و ضعف آنها به خوبی آشنا شوند و سپس نظریه ها را بر مبنای قدرت تبیین آنها از پدیده مورد نظر رتبه بندی کنند؛ یعنی بررسی شود که کدام یک از نظریه ها در عمل از قوت بیشتری برخوردار است و آنگاه مناسب ترین آنها را برگزیند.

اما سوال دیگر این است که مطالعه انبوهی از نظریه ها که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارند باید به چه طریق صورت گیرد