دانلود رایگان کتاب رهاورد تلاش Execution Premium

کتاب رهاورد تلاش Execution Premium

کتاب رهاورد تلاش (Execution Premium) با رویکرد پیوند استراتژی با عملیات برای ایجاد مزیت رقابتی از جمله کتابهای ارزشمند و کارآمد در حوزه پیاده سازی و اجرای استراتژی های سازمانی است که به قلم کاپلان و نورتون نگارش شده است. کتاب رهاورد تلاش (Execution Premium) از جمله سری کتابهای این دو دانشمند فرهیخته است که دید وسیعی از تجارب این دو استراتژیست را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.

سخنان نویسندگان درباره کتاب رهاورد تلاش

نویسندگان کتاب رهاورد تلاش (Execution Premium) اظهار دارند که “ما کارت امتیازی متوازن (BSC) را به عنوان یک سیستم سنجش عملکرد در سال ۱۹۹۲ معرفی کردیم، از همین رو شرکتهای مختلف را با هدف استقرار این رویکرد یاری نمودیم و نحوه بهره گیری آنها از این ابزار سنجش عملکرد را به عنوان بنیان یک سیستم جدید مدیریت، در پیشبرد اجرای استراتژی هایشان را آموختیم؛”

روند نگارش کتاب کتاب رهاورد تلاش (Execution Premium) از جایی شروع شد که چندین سال بعد از آن برای بهبود سیستم مدیریت استراتژی وقت صرف کردیم و چارچوب نوین خود را در کتاب دوم، با نام سازمان استراتژی محور منتشر کردیم. این چارچوب بر اساس اینج اصل مدیریت بنیان گذاشته شده است:

  1. بسیج تغییر از طریق رهبری ارشد
  2. ترجمه استراتژی به واژه های عملیاتی
  3. همسویی سازمان با استراتژی
  4. انگیزش کارکنان برای ایجاد استراتژی به عنوان شغل روزمره
  5. حاکمیت استراتژی به عنوان یک فرآیند پیوسته