دانلود رایگان تئوری سازمان و نظریه های سازمان

دانلود رایگان کتاب تئوری سازمان

این کتاب درباره تئوری سازمان است. مقصود از «سازمان، یک واحد اجتماعی است که هدف های ویژه ای دارد. مقصود ما از تئوری، یک قضیه یا مجموعه ای از قضیه هایی است که در صدد توجیه یا پیش بینی چیزی هستند. در این مورد خاص، مقصود از چیز، شیوه رفتار افراد و گروه ها در شرایط و ساختارهای سازمانی است. بدیهی است برای هر مدیر با رهبر چنین آگاهی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. شاید گزافه گویی نباشد که مدعی شویم دنیای کنونی براساس مفروضات تئوری سازمان اداره می شود و این که از زمانی که بشر برای نخستین بار جهت شکار، جنگ و حتی زندگی خانوادگی سازمانی را تشکیل داد، وضع بدین منوال بوده است. در واقع، آنچه درباره تئوری سازمان تازگی دارد، همانا گرایش تازه ای است که در زمینه تحقیق و مطالعه این موضوع پدید آمده است.

اگر چه تنها در سده بیستم این رشته علمی دارای ماهیت بخردانه و روشمند شد ولی از گذشته های دور میدان تاخت و تاز کارآفرینان متهور و سیاستمداران دسیسه باز بوده است. تئوری سازمان در طی قرنها به خوابی گرانسنگ فرو رفته بود تا اینکه جامعه برای به کارگیری آن راه عملی پیدا کرد، یعنی کمک به صنایع نوپای ملی و نهادهایی که به صورتی فزاینده در سده بیستم شکوفا شدند. آنگاه که مسائل مدیریت سازمانها گسترش یافت و بدانجا رسید که یک نفر به تنهایی از عهده حل آنها برنمی آمد، یافتن راه هایی جهت اداره و تنظیم سازمان های بسیار بزرگ به صورت پرسشی عمده که ره آورد دنیای مادی بود، درآمد. اگر کسی بتواند مدعی شود که جامعه بازرگانی پیامبرانی داشته است، آنها نمی توانند کسانی جز پیشگامان نهضت مدیریت علمی باشند، یعنی همان کسانی که مدعی شدند در تلاش طاقت فرسای خود جهت یافتن بهترین راه، توانسته اند مسیری پربارتر بیابند و ارائه کنند.