دانلود کتاب استراتژی در عمل

کتاب استراتژی در عمل

استراتژی در عمل یکی از موضوعات چالشی در برنامه ریزی استراتژیک و اجرای استراتژی  های سازمانی تلقی می گردد. شرکت های ایرانی همچون سازمانهای خارجی به نوعی با محیط پیچیده ای در تعامل هستند. این پیچیدگی ها، هم ناشی از تعدد عوامل محیطی و هم ناشی از رفتارهای سریع و تغییر جهت های ناگهانی و گسسته این عوامل است؛ که آثار وسیعی را در سازمانها در ایران و بالاخص شرکت های بزرگ گذاشته است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ورود محصولات شرکتهای خارجی در اثر کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای کشور و شدت یافتن رقابت سازمان های ایرانی با آن شرکت ها و همچنین افزایش تعداد عرضه کنندگان و مشتریان شرکت های ایرانی در اثر پیشرفت فناوری ها و ارتباطات. تحولات عمیق سیاسی در داخل و خارج کشور (منطقه و جهان) باعث تغییرات شدید در رفتارهای سیاسی کشورهای دیگر در قبال ایران شده است که در نتیجه، و فضای سیاسی ایران با شرایط پیش بینی ناپذیر و ریسک زیاد سرمایه گذاری مواجه شده است

تحریم های اقتصادی و تغییرات پیوسته در آنها، از سویی شرکتهای ایرانی فعال در عرصه بین المللی را با مسائل و مشکلات مختلف، مواجه ساخته و آثار عمیقی را نیز در رابطه با شرکت های خارجی یا بازارهای خارجی بر جای می گذارد. شرایط سیاسی و جنگهای نظامی غرب، آسیا و خاورمیانه، تحرکات سیاسی کشورهای منطقه مانند ترکیه، عربستان و قطر نیز در شرایط اقتصادی و رفتار عوامل فعال در اقتصاد ایران و تغییر جهت های آنی و سریع آنها برای سازگاری با محیط مؤثر بوده است. تغییرات شدید قیمت نفت در جهان و نوسانات ارزی نیز شرکت های داخلی را با وضعیت پیش بینی ناپذیر و برنامه ریزی نشدنی مواجه ساخته است