دانلود متن کامل و خلاصه کتاب نقشه استراتژی کاپلان و نورتون

در فصل دوم کتاب نقشه استراتژی کاپلان ابتدا، مبادی اولیه نقشه های استراتژی را ارایه میشود. در این فصل، الگوی ایجاد و تدوین نقشه استراتژی را توضیح می دهد و انتخاب اهداف در وجوه کارت امتیازی متوازن را توصیف می کند.

بخش دوم کتاب نقشه استراتژی کاپلان شامل چهار فصل است که اهداف و معیارهای فرایندها را در چهار موضوع وجه فرایندهای داخلی عمیقا بررسی می کند. مدیریت عملیاتی، مدیریت مشتری، نوآوری و قوانین و جامعه، چهار فرایندی است که در این وجه و منظر مورد بررسی قرار می گیرند.

بخش سوم کتاب نقشه استراتژی کاپلان نیز چهار فصل را شامل می شود که درباره هماهنگی وجوه رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی استراتژیک می باشد. فصل هفتم مروری بر خلق ارزش از دارایی های نامشهود است. فصول ۸ تا ۱۰ توصیف دقیقی از انتخاب اهداف و معیارهای سرمایه انسانی، اطلاعاتی و سازمانی ارایه می کند.

فصل یازدهم مطالب مطرح شده در بخش های قبلی را برای ایجاد الگوهای نقشه استراتژی در چهار استراتژی متمایز معمول به کار می برد. این چهار استراتژی شامل هزینه هایی پای، رهبری محصول، راه حل جامع مشتری و ایجاد فضای انحصاری می باشند. در فصل ۱۲، پیاده سازی نقشه استراتژی ارایه شده است و در آن چگونگی تبدیل اهداف کلی عملکرد سازمانی به اهداف جزیی مضامین اصلی استراتژیک نقشه استراتژی، توصیف گردیده است.

اهداف جزیی به انتخاب برنامه ها و اقدامات استراتژیک برای پیشبرد پیشرفت های عملکرد کمک می کنند

. در انتهای هر فصل و در بخش پنجم، خلاصه ای از مطالعات موردی ارایه گردیده است این مطالعات موردی شامل محیط و استراتژی سازمان نقشه استراتژی و برخی نتایج مدیریتی حاصل از نقشه استراتژی است. سازمان ها نقشه استراتژی را برای توضیح استراتژی در سطح اجرایی، انتقال استراتژی به کارکنان، هماهنگی واحدهای کسب و کار، بخش های سازمان، وظایف و اقدامات و تمرکز بر فرایندهای مدیریت به کار می برند.