دانلود رایگان کتاب طراحی کسب و کاری بهتر

کتاب طراحی کسب و کاری بهتر

کتاب طراحی کسب و کاری بهتر می تواند در عصر حاضر بسیار حائز اهمیت باشد؛ اکنون که تغییر و نوآوری در کسب وکارها به جنبه ای پایدار از زندگی ما بدل شده است ، نوشتن درباره طراحی کسب وکارها و شکل دادن به آنها به مداقه و اندیشه عمیق تر و البته بازطراحی مدل اندیشیدنمان نیاز دارد. مطالعه آثاری که از این اندیشه و تجربه برآمده باشند، می تواند به فعالان در این حوزه کمک کند که به درک بهتری از فرایند طراحی کسب وکار دست یابند و مدل ها و فرایندهای طراحی شده را با اتکا به تجربه های پیشین به کاربندند.

آنچه در این میان جالب توجه به نظر می رسد، بلوغ تدریجی ادبیات توسعه کسب و کار است؛ آثاری که در عین الهام گرفتن از مفهوم پردازی های پیشین، عناصر جدیدی را به آنها می افزایند یا بیانی جدید به آنها می بخشند. در سال های اخیر که شرکت های نوپا و همچنین شرکت هایی که کمابیش به بلوغ نسبی دست یافته اند، نیاز به نوآوری و طراحی (بازطراحی) مدل کسب و کار را بیش از گذشته و به شکلی ملموس درک کرده اند، انتشار چنین آثاری اهمیتی افزون تر پیدا می کند.