دیدگاه استراتژیک صاحب نظران در حوزه استراتژی

با دیدگاه استراتژیک استراتژیست های حوزه مدیریت آشنا شوید و رویکرد ها و دیدگاه های استراتژی در موضوعات مرتبط با مدیریت استراتژیک را یاد بگیرید